logo
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रमिक सूचना बैंक

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सुचना सङ्कलन / तथ्याङ्कको प्रयोग

तथ्यांक र सूचना संकलनको प्रवाह तथा स्वरुप र फाराम

तथ्यांक र सूचनाको संकलन निम्न दुई बिधिबाट गरिनेछ:

(अ) मौजुदा तथ्यांकको प्रयोग :

हाल उपलब्ध रहेका एकिकृत सूचनाहरू:

१. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) का सूचनाहरू

२. सामाजिक सूरक्षा कोषका सूचनाहरू

३. PIS निजामती + प्रहरी+ शिक्षक

४. PIS - नेपाली सेना

५. कर्मचारी संचय कोष

६. नागरिक लगानी कोष

७. FEMIS

८. National ID (18-59)

९. PAN

१०. EXIM Code

११. मतदाता नामावली आदि ।

(आ) प्रत्यक्ष सूचना संकलन :

मौजुदा तथ्यांकवाट संकलन हुन नसकेको वा नसक्ने प्रकृतिको सूचनाहरु प्राथमिक रुपमै संकलन गरिने ।

(इ) तथ्यांक र सूचना संकलनको फाराम :

राष्ट्रिय स्वरुपको श्रमिक सूचना बैंकको प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रकारको विवरण आवश्यक पर्दछ। प्रारम्भिक रुपमा विश्लेषण गर्दा तथ्यांक र सूचना प्रवाहको फाराम निम्न बमोजिमको हुनेछ। साथै यसमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श पश्चात परिमार्जन गरी थप परिष्कृत गरिने लक्ष्य रहेको छ।

 

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

सिंहदरवार

श्रमिक सूचना बैंक - विवरण संकलन फाराम